Farebné sklo

Zhotoviteľ :

Barevná skla, s.r.o.  zapísaná v obchodnom rejstríku vedeného  Mestským  súdom v Prahe v odiel B,  zložka 1982 so sídlom  v Prahe 4, Družstevní ochoz 30, PSČ 140 00,IČO: 27185834,DIČ: CZ-27185834;                                                            

Skleněné obklady s.r.o zapísané v obchodnom registríku vedeného Mestským súdom v Prahe v odiel C,  vložka 151295  so sídlom  v Prahe 4, Družstevní ochoz 30, PSČ 140 00,IČO: 28889347,DIČ: CZ-28889347; 

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmlouvy je výroba a dodávka kuchyňskej sklenenej zásteny, sklenenej pracovnej dosky prípadne ďalších sklenárských výrobkov podľa špecifikacie obsiahnuté v závaznej objednávke.

2. Zhotoviteľ sa zavazuje, že prevedie vymeranie a montáž predmetu plnenia včetne montážného materiálu v mieste uvedenom v adrese objednávateľa alebo v mieste uvedenom v objednávke, pokiaľ je toto odlišné od adresy objednávateľa.

3. Zhotoviteľ sa zavazuje previesť dielo vlastným ménom a na vlastnú zodpovednosť.

4. Zhotoviteľ neručí za odchylky farebnosti vzniknuté materiálom viz „kvalita ,posuďovania kvality skiel“.

5. Objednávateľ se zavazuje za dielo zaplatiť dohodnutú cenu a dielo protokolárne prevziať buďto osobne a alebo poverenou osobou. V prípade odmietnutia prevziatia diela po jeho dokončení sa má za to, že dielo bolo predané. Drobné nedorábky a závady uvedené v predávacom protokole nebráni prevzetiu a zaplaceniu diela objednávateľom.

Termín zhotovenia

1. Obvyklá doba plnenia je 20 pracovních dní odo dňa zamerania, kompletnej objednávky a zaplacenia zálohy pokiaľ v závaznej objednávce není uvedené inak (ďalej iba „termín zhotovenia“).

2. Uvedený termín plnenia není závazný, je iba orientační za škody vzniknuté nedodržaním termínu zhotoviteľ neručí.               

3. Podmienkou splnenia uvedenej dodacej lehoty je, že objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí pripravenosť priestoru pre vymeranie a montáž a  jeho prístupnosti behom montáže, ako i dodržanie platobných podmienok uvedených v tejto zmlouve.

Cena

1.  Cena sa zjednáva dohodou obou zmluvných stran včetne DPH a musí byť uvedená na závaznej objednávke.

2.  Cena zahrňuje náklady na výrobu, zamerenie, dopravu, premiestenie a montáž v zjednanom mieste.                     

3. Pokial objednávateľ nesplní článok – „Termín zhotovenia“  bod 3 týchto VOP - „  a pokiaľ požaduje úpravy, zaplatí zhotoviteľovi za každú hodinu práce montážnej čety 24,-euro (bez DPH) za viacpráce.  

Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zavazuje uhradiť zálohu vo výške 50%  v.č. DPH v hotovosti alebo na účet pred zahájením výroby a doplatok  50%  v.č. DPH v hotovosti na mieste pri predání diela.

2. Objednávateľ se zavazuje uhradiť zálohu v plnej výške a to najneskor do 30 dní od vymerania alebo podpísania objednávky. V prípade neuhradenia zálohy v danom termíne sa toto považuje za odstúpenie od objednávky objednávateľom podľa článku „Ostatne zjednanie“ bod 1týchto VOP

3. V prípade neskorého uhradenia zakázky objednávateľom má zhotoviteľ právo si účtovať jednorázovu zmluvnú pokutu ve výške 115,- euro a úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý započítaný deň z meškania z dlžnej čiastky.Pokiaľ objednávateľ neuhradi dielo ani v následujúcích 30 dňoch má zhotoviteľ právo vymáhať a požadovať uhradenie zakázky včetne príslušenstvá po finálnom zákazníkovi.

Záručné podmienky

Súpis záruk:

-          7 rokov na stálosť materiálu skla ESG, výnimka mechanického poškodenia

-          7 rokov na montáž

-          2 roky na utesnenie špár silikonom – iba u kalených skiel s farbou a špár do 3mm

 -         2 roky na farebnú stálosť

 

Skla s fototiskom se nedoporučujú dávať do bezprostrednej blízkosti varných dosiek obzvlášť plynových.Na poškodenie priamym teplom u skiel s fototiskom se nevzťahuje záruka a táto  inštalácia je vždy na osobné riziko zákazníka.

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v dobe jeho predania.

2. Zhotovitľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli, nesprávným používáním predmetu plnenia, alebo poškodením predmetu plnenia objednávateľom.

3. Záručná doba na montáž predmětu plněnia podla tejto zmluvy je podla súpisu záruk a začíná dňom predánia diela objednávateľovi.

 

4. Záruka na sklo se riadi podla príručky pre tolerancie so smernicami k posuďovaniu skla pre stavebníctvo. „Kvalita, posuďovania kvality skiel“ „Tolerancie a odchylky pre montáž“

5.Zhotoviteľ zodpovedá za prípadnoú škodu  sposobenú v priebehu montáže na objednateľovom majetku za predpokladu, že škoda bola výlučne sposobená zhotoviteľom. Právo na škodu musí byť splatneno do 3 dní od ukončenia montáže inak nárok zaniká. 

6. Záruku nejde uplatniť v následujúcích prípadoch:

Vypršela-li záručná doba – záruka zaniklá.Vada vzniknutá nevhodným používáním.Vada vzniknutá nedodržaním pokynu stanovených zhotoviteľom.Vada vzniknutá neodbornou

Inštaláciou ,zachádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti.Vada vzniknutá prevedením neoprávneného zásahu do predmetného diela alebo iných úprav bez zvolenia zhotoviteľa.

7.Objednnávateľ pri uplatnení záruky má právo:

Ide-li o vadu odstraniteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstranenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, nieje-li to vzhľadom k povahe vady úmerné, a nieje-li taký postup možný, právo na primerano zľavu z kúpnej ceny.

 

Reklamačný rád

Na kupujúceho, kteoý není spotrebiteľom, može zhotoviteľ aplikovať primerane tento reklamačný rad, inak sa práva vyplývajúve zo zodpovednosti za vady riadia uzavretou zmlouvou a obchodným zákonikom.

Rozpor s objednávkou.

V prípade, že vec pri prevziati objednávateľom není v zhode s objednávkou má objednávateľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcemu objednávke, a to podľa požiadavok objednávateľa buď výmenou veci, alebo jej opravou; není-li taký postup možný, može objednávateľ požadovať primernú zľavu z ceny predmetu diela. To neplatí, pokiaľ kupujúcí pred prevzatím diela o rozporu s objednávkou vedel alebo rozpor s objednávkou sám zsposobil.

Vyriešenie reklamacie

Reklamaciu je nutné uplatniť písomne mailom info@barevnaskla.cz  u zhotoviteľa ihneď po zistení závad.

K reklamacií je potreba doložiť objednávku vratane predávacieho protokolu a dokladu o zaplatení.

Reklamačný technik Barevných skel zákazníka alebo objednávateľa do 48 hodin po obdržaní reklamcie kontaktuje a dohodne so zákazníkom schodzku k posúdeniu reklamácie.

4. Pokiaľ servisný technik uzná reklamáciu ako oprávnenú ,zapíše so zákazníkom reklamačný list a dohodne so zákazníkom sposob odstranenia reklamacie.“záručný podmienky bod 7.“

Zhotoviteľ má k odstranění reklamacie 30 dní od zapísania reklamačného protokolu.

Reklamácia není dovodom  k neprevzatia, nezaplatenia diela

 

Súhlas s podpisom cez dotykový displej

           Podpísaním objednávky pomocou dotykového displeja kupujúcí potvrdzuje,že súhlasí s týmto podpisem a že sa zoznámil s reklamačným rádom a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasi. Po podpise na dotykový displej budu objednávateľovi ihneď odoslané elektronickou poštou všetky záznamy, výkresy, cenová ponuka vrátane ním podpísaný objednávkový formulár, všeobecné obchodné podmienky a so všetkými prílohami tykajúcími se danej objednávky. V prípade, že tu objednávateľ najde rozpor s jeho presvedčením o objednávke má právo do troch dní urobiť zmenu v objednávke, zmena musí byť uskutočniteľná a technicky možná zo strany dodávateľa. A však toto musí urobiť písomne nejlepšie odpoveďou na daný email info@barevnaskla.cz . Pokiaľ tak v danom termínu neurobí, považuje sa objednávka a všetky prílohy za schválené v plnom rozsahu.

Ostatné ujednania

     1. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy pred uhradením zálohy, uhradí zhotoviteľovi odstupné ve výške nákladou na vymeranie.

     2. V prípade, že objednávateľ odstúpi bez právného dovodu od zmlouvy po uhradení zálohy podľa článku „Platobné podmienky“  bod 1. týchto VOP  záloha bude započítana k uhradení nákladu zhotoviteľa a zákazník je povinný doplatiť zakázku do plnej výšky rozpracovanosti.

    3. Vlastnícke právo a nebezpečie za škody na predmetu plněnia precházejú na objednávateľa zaplatením diela,v prípade uhradenia finálným zákazníkom prechádza vlastnické právo na finálného zákazníka okamžikom úhrady zakázky.

    4. Nedielnou súčásťou zmluvy je predávací protokol.

    5. Tieto VOP sú nedielnou súčásťou každej závaznej objednávky.

    6. Zmluvné strany prehlasujú, že objednávka odpovedá ich slobodnej a právnej voli, že si objednávku a VOP  riadne prečítali.

-V situáciách, které neupravuji tieto obchodné podmienky sa výtah objednávateľ a zhotovitel riadi platnými právnými úpravami,predovšetkým Obchodným a Občianským zákonikom.

-Objednáním tovaru objednávateľ akceptuje nákupný rad a reklamačný rad, vystavený objednávateľom.

-Za neodobraný tovar (nieje li dohodnuté inak) jeden kalendárný mesiac od vyzvania zhotoviteľom má zhotoviteľ právo vystaviť účetný doklad pre doplatenie celej zakázky a túto pohľadávku vymáhať. V prípade že objednávatľl naďalej tovar neodoberie po dobu ďalších troch mesiacov može zhotoviteľ tento tovar ekologicky zlikvidovať , a však nárok zhotoviteľa na vymáhánie dlžej čiastky týmto nezaniká.

. -Upozorňujeme, že veškeré nesplatené pohľadávky (neuhradenie zmluvnej pokuty) budú podstúpené k vymáhaniu včetne všetkých nákladov s tým spojených

Tolerancie a odchylky vzniknuté pri montáži

 

Zhotoviteľ si vyhradzuje medzeru medzi jednotlivými sklami a alebo okolnými predmetami 3mm. Zhotoviteľ neručí za medzery vačšie 3mm vzniklé nerovností zdí a okolných predmetov.

Kvalita, posudzovania kvality skiel

Postup výroby

Základná surovina je ploché stavebné sklo, ktoré sa musí opracovať na daný rozmer s veškerými výrezami a otvorami.Následne sklo putuje do kaliacej pece kde se anuluje všetko pnutie. Potom sa sklo prudko schladí (proces kalenia). Kalením sa v skle vytvori nové rovnomerné pnutie a zmeni sa kryštalická mriežka. Tým kalené sklo dostane svoje tepelné i mechanické vlastnosti.

Vlastnosti kaleného a nekaleného skla

U nekaleného skla sa stretávame s menšou mechanickou odolnosťou. Nekalené sklo je veľmi náchylné na prasknutie u výrezov, dier a na priehyb.

Kalené sklo je vďaka svojej zmenenej štruktulárnej mriežke desať násobne pevnejšie a pružnějšie. Podľa noriem je tepelná odolnosť pre nekalené sklo rozdiel 30°C  a kalené sklo 250-300 °C .

Smernice pre posoudenie vizuálnej kvality ESG

 

Táto smernica platí pre tepelne tvrdené ploché tabuľové bezpečnosté sklo (ESG) pre aplikaciu vo stavebnictve.

Tepelne tvrdené tabuľové bezpečnosté sklo vo zmysle tejto smernice sa vyrába tak, že sa sklo zahreje nad stanovenú teplotu a potom se rýchlo kontrolovane schladí, čímž vzniká ve skle trvale rozdelené pnutie, ktoré sklu zapožičia zvýšenú odolnosť voči mechanickým a tepelným pnutiam. V prípade poškodenia vzniká typická štruktúra lomu – krakovitosť s mnohými malými úlomkami.

Oblasť platnosti

Touto smernicou sa posudzuje vizuálna kvalita tabľlového bezpečnostného skla (ESG) pre aplikaciu vo stavebníctve. Posúdenie prebiehá podľa nižšie popísaných zásad kontroly s pomocou následujúcích tabuliek a údajov. Hodnotí sa zostávajúca svetlá plocha skla v zabudovanom stave.

Skúška

Obecne je pri skúške smerodatný prehľad tabuli a ne pohľad zhora na tabuli.  Priepustnosť odchýlok, ktoré boli zpozorovány při zkoušce, se určuje podle příslušných tabulek.

Chyby veľkosti £ 0,5 mm u skla float biele v hmote zafarbeného sa nezohľadňujú.

Chyby veľkosti £ 1,0 mm u zrkadlového surového skla a liatého skla vždy bielého a ako hmota zafarbeného se nezohľadňujú.

Závady z výrobného procesu zrkadlového skla, ktorým sa nedá vždy zabránit, ako napr. porušené pole ve forme mezery, nesmie byť spravidla svojim poľom vačší než 3 mm.

 

Skúška sa robí podľa následújúcích noriem:

 

DIN 1249, vydanie 1973 (medzitým stiahnuté)

Skúška sa predvadzia tým sposobom, že:

vzdialenosť pozorovateľa od skla je minimálne 1 m,

u zrcaklového surového skla a liatého skla, vždy čírého a prefarbeného v hmote vo vzdialenosti 1,5 m vo výške stredu tabule.

Priehľad by sa mal posudzovať z uhla pozorovania, ktorý odpovedá bežnému pužívaniu priestoru. Spravidla sa ponúka vertikálný sposob pozorovania. Kontrola sa prevadzia pri intenzite svetla odpovedajúcemu diféznýmu dennému svetlu.

Smernice pri posoúdeniu vizuálnej kvality emailovaného skla a skla so sitotlačou

Oblasť platnosti

Táto smernica platí pre posúdenie vizuálnej kvality skiel, ktoré sú po celej ploche alebo iba čiastočne emailované alebo sa sitotlačia a ktoré sa vyrábajú nánosom a vypálením anorganických bariev jko tabuľové bezpečnostné sklo alebo tepelne zpevnené sklo.

K posúdeniu vhodnosti výrobkov je potrebné zoznámiť výrobcu s konkrétnou oblasťou aplikácie. To se týka hlavne následujúcích údajov:

- vnútorné použitie

- požiadavky na HST podľa TRVL 9/98 a zoznam stavebných predpisov pre pretlačené lakované

alebo emailované ESG

- použitie v oblasti priehľadu

(pozorovanie z obidvoch strán, napr. priečky, fasády atď.)

- použitie s priamym osvetlením zozadu

- kvalita hrany a event. voľnej pohľadovej hrany

(pre voľné hrany musÍ byť druh hrany obrúsený alebo vyleštený

- ďalšie spracovanie monotabuli na izolačné sklo alebo VSG

(iba povolené farby)

- referenčný bod u skiel so sitotlačou

Pokiaľ sa spoja emailované skla a/alebo skla se sitotlačou na VSG a/alebo na  izolačné sklo, posudzuje se každá tabuľa jednotlivo (ako monotabuľa).

Vysvetlivky/upozornenia /pojmy

Emailovaná skla a skla so sítotlačou

Povrch skla se emailuje po celej ploche roznými druhami nanášania. Farba sa pozoruje vždy tabuľou skla bez emailu tak, že vlastná farba skla ovplivňuje tón farby. Pri predpokládanom pozorování z oboch stran doporučujeme vzorkovanie 1 : 1.

 

Emailovaná strana se zabuduje spravidla ako povetrnostnne obrátena strana. Ostatné druhy použitia vyžadujú dohody.

Emailované skla vykazujú vždy podľa výrobného postupu a podľa farby viac alebo menej vysokú hodnotu zbytkového priestupu svetla a niesú preto nepriesvitné. Svetlé farby majú vždy vyšší priestup svetla než tmavé farby. Pri veľkých rozdieloch jasu alebo vysokej intenzite svetla (denné svetlo) medzi normálnou stranou pozorovania a zadnou stranou vystupujú viditelne pri pozorovani zo zadnej strany opticke svetle tmavé odtiene vnútri tabule.

Týmto odtieňom nejde zabrániť zo strany výrobno technickej, pretože sú podmienené toleranciami hrúbky vrstvy. Možu byť ale vnímané rušivo, keď je možné alebo sa predpokladá pozorovanie z obidvoch strán.

Abysme dosiahli čo možno nejlepšieho riešenia pre aplikaciu s pozorovánim z obidvoch strán, máme k dispozícii rozne výrobné postupy, ktoré ide presnejšie charakterizovať tak, ako  je nižšie popísané:

Sítotlač:

nepatrná hrúbka vrstvy

nejvyžší priestup svetla (v závislostí na farbe)

nejlepšia farebná homogenita – napriek tomu sa nedá zabrániť malým bodom ve vrstve (pinholy), tónovaným odtieňom a pruhom po sterke

Postup válcovania:

stredná hrúbka vrstvy

nepatrný priestup svetla (v závislostí na farbe)

dobrá farebná homogenita z vonkajška, ale štruktúra povrchu orientovaná vo smere ťaženia jemne štrukturovaného válca, ide ju spozorovať zo zadnej strany – pri pozorovaniu v protisvetlu sa javí ako jemné prúžky

 

Postup liatia:

najvačšia hrúbka vrstvy

najnižší priestup svetla (v závislostí na farbe), dobra farebná homogenita z vonkajška, ale tvorba odtieňa sposobená absolútne vysokou toleranciou hrúbky vrstvy, pri pozorovaniu v protisvetle je to rozpoznateľné

 

Aplikácie v oblasti priehľadu (pozorovanie z obidvoch strán) je nutné odsoúhlasiť vždy s výrobcom, pretože emailovaná skla niesu obecne vhodné pre aplikacie osvetlené zozadu. V závislostí na výrobnom postupe vyplývajú zvláštnosti a rozdiely, ktoré sú uvedené ďalej.

 

Drobné vady:

 

Jednotka

M2

Vlasové škrábance

Nerozpoznateľné nehtom

Uzavreté ťažné bubliny

Uzavreté kužeľovité bubliny

Kryštalické medzery

Ploché poškodenie  okrajov   - *sám. hrana

Ľahké mušle – *sám.hrana

Na 1 m2  plochy skla

Priepustné na celkovej ploche

 

 

Dĺžka £ 20   mm

Šírka £ 1   mm

priepustné

1 ks/ m2

Dĺžka £ 10   mm

Šírka £ 1   mm

 

přípustné na celk. ploche, nie však v nakúpenej  forme

3 mm až

5 mm

1 ks/ m2

 

£ 3   mm

 

 

priepustné na

celk. ploche,   nie

však v

ne nakúpenej

forme

£   3 mm až

5 mm

 

 

priepustné na celk. ploche, ne však v

nakúpenej forme

Priepustné*

Priepustné*

* = nie hlbšie ako   15 % tĺšťky tabule

drobné vtlače   v povrchu kaleného skla, ktoré nieje možné technológiou výroby a výrobným   procesom vylúčit.Táto skutočnosť je tiež uvedena v norme ČSN EN 12150-1   odd. 9 a v príručke pre tolerancie vydané společenstvom Európských   Výrobcov a Spracovatelov skla.

 

 

Kontroly

Posúďovanie vizuálnej kvality emailovaných skiel a skiel so sitotlačou, lakované  sa prevádza zo vzdialenosti minimálne 1 m a z uhla pozorovania 90 ° k povrchu pri normálnom dennom svetle bez peiamého slunečného žiarenia alebo protisvetla a bez umelého osvetlenia. Pozoruje sa vždy strana bez emailu,  sítotlače, lakovaná príp. u skiel, ktorá bola objednána pre oblasť priehľadu, prebieha pozorovanie z obidvoch strán. Za skúšobnou tabuľou se nachádza vo vzdialenosti 50 cm matovo šedé pozadie nepropouštějící světlo. Chyby se přitom nesmějí označit.

Chyby, ktoré niesú z tejto vzdialenosti rozpoznateľné, sa nehodnotia.

 

Posúdenie farebného dojmu

 

Farebné odchylky nejde zásadne vylúčit, pretože možu byť podmienené niekoľkými vplyvmi, ktorým sa nedá zabrániť. Na základě nižše uvedených vplyvov može prevládať za určitých svetelných pomerov a  sposobu pozorovania znateľný farebný rozdiel medzi dvomi emailovanými tabulami, ktoré može pozorovateľ hodnotit veľmi subjektívne ako „rušivý“ alebo tiež „nerušivý“.

Posúďovanie skiel s fototlačou

Farevbé odchylky nejde zásadne vylúčiť, pretože možu býť podmienené niekoľkými vplivmi, ktorým sa nedá zabrániť. Drobné vady ako smeť prachu pod laminaciou či pigmentová škvŕna v tlači, ktoré neiesú naskupené a ide se o ojedinelý úkaz sa nezohľadňujú. Kvalita tlače a zrnitosti je vždy priamo úmerná kvalite dodaných tlačových dat.

UPOZORNENIE : Skla s fototlačou se nedoporučujú dávať do bezprostrednej blískosti varných dosiek zvlašť potom  plynových. Na poškodení priamym teplom u skiel s fototlačou se nevsťahuje záruka a táto  inštalácia je vždy na osobné riziko zákaznika.

 

 Viac informácií a podrobný popis tolerancií a kvality najdete na :

www.securit-partner.de           www.climalit.de

 

Prehlásenie o zhode

Pre základné skla platia následujúce normatívné základy :

DIN EN 572, část 1 - Základné výrobky z vápenato-sodného skla

čásť 1 – Definície a všeobecné fyzikálné a mechanické vlastnosti

(čiastočná náhrada za DIN 1249 část 10)

DIN EN 572, část 2 - Sklo vo stavebníctve

Základné výrobky z vápenato-sodného skla

čásť 2 – Sklo float

(náhrada za DIN 1249 čásť 3)

DIN EN 572, část 3 - Základné výrobky z vápenato-sodného skla

čásť 3 – Leštené drátosklo

DIN EN 572, část 4 - Základné výrobky z vápenato-sodného skla

čásť 4 – Plavené ploché sklo (náhrada za DIN 1249 čásť 1)

DIN EN 572, část 5 - Základné výrobky z vápenato-sodného skla

část 5 – Ornamentné sklo (spoločne s DIN EN 572 čásť 6, náhrada za DIN 1249 část 4)

DIN EN 572, část 6 - Základní výrobky z vápenato-sodného skla

část 6 – Ornamentní drátosklo (společně s DIN EN 572 část 5, náhrada za DIN 1249 část 4)

DIN EN 12150-1/-2, DIN 1249, část 12.

EN 12150 Sklo vo stavebníctve – Termicky kalené tabuľové bezpečnostné sklo

DIN 1249 T 11 Sklo vO stavebníctve – Hrany skla

EN 1863 Sklo ve stavebníctve – Tepelne zpevnené sklo

DIN 1249 T 12 pro LW ISO a LW MONO

EN DIN 14179; DIN 18516-4, DIN EN 1863-1/-2

DIN EN 12150 pro tabuľové bezpečnostné sklo

DIN EN 1863 pro tepelne zpevnené sklo

DIN  EN 13024-1/-2 pro tabuľové tepelne tvrdené bezpečnostné sklo

EN BS 6206, DIN EN ISO 12543

 

 

Z vyžšie uvedených noriem ide vyčísť mezné odchýlky tloušťky skla pre rozné produkty zo skla.  

Dalej su tu popísané požiadavky na kvalitu a tiež na optické a viditeľné vady základných výrobkv zo skla.

 

Ekologie- Prehlásenie o ekologickej likvidácií sklenených črepov

Glassolutions CZ, s.r.o zaisťuje pre Spoločnosť Barevná skla s.r.o. prostredníctvom svojich smlúvných partnerov recyklaciu alebo ekologickú likvidáciu všetkých sklenených črepov které produkuje.

Recykláciu prevádza spol. SPL RECYCLING,a.s. www.splrecycling.cz

Minimálna časť črepov, které sa nedajú zrecyklovať, likviduje ako odpad kategórie 10 11 12 spol Sita CZ a.s., provoz Brno  www.sita.cz

podrobnosti k tomuto vyjádreniu na požiadanie radi poskytneme

Potravinárská nezávadnosť - bezpečnostné listy,  bezolovnatej farby

Bezpečnostný list obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje odpovedajú súčastnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi.

Viac informacií a podrobný popis na vyžiadanie